yabo国际

当前位置: 首页 > 专题专栏 > 饮用水监测

2020年黄石市集中式供水监测信息公示(二季度公示)

来源:yabo_yabo国际|正规授权

2020年二季度黄石市集中式供水监测信息公示
序号采样点水质类型送检日期色度(度)浑浊度(度)臭和味肉眼可见物PH值耗氧量氨氮 氯化物氟化物硫酸盐硝酸盐氮总硬度溶固六价铬氰化物三氯甲烷四氯化碳挥发酚类阴离子合成洗涤剂亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)消毒剂菌落总数总大肠菌群耐热大肠菌群大肠埃希氏菌
限值151无异臭、异味不小于6.5且不大于8.53.00 0.5 0.2 0.1 1.0 1.0 0.3 250 1.0 250 10 450 1000 0.010.005 0.05 0.010.0010.010.050.06 0.002 0.002 0.30.7 二氧化氯(出厂水0.1-0.8,末梢水≥0.02)余氯(出厂水0.3-4,末梢水≥0.05)100不得检出不得检出不得检出
1市疾控中心末梢水5.6<50.18.26 0.70 <0.020.054 0.0018 0.0040 0.00078 0.025 28.0 0.20 44.51.59147.27 196 0.00076 <0.00006<0.0040.00014 <0.000070.00028 <0.0020.0390.00052<0.002<0.050.36未检出<2<2<2
2义诚公寓末梢水5.8<50.48.05 0.52 <0.020.0560.0011 0.0086 0.00087 0.033 24.10.1840.41.38146.20 2160.00089 <0.00006<0.0040.00016 <0.000070.00030 <0.0020.0370.0002<0.002<0.050.4115<2<2<2
3青龙山加压站末梢水5.8<50.18.00 0.56 <0.020.064 0.0012 0.012 0.00088 0.028 24.20.1740.5 1.38119.32 213 0.00084 <0.00006<0.0040.00016 <0.000070.00029 <0.0020.0320.00014<0.002<0.050.4711<2<2<2
4肖铺中学末梢水5.8<50.28.16 0.56 <0.020.049 0.0015 0.0042 0.0010 0.075 23.40.1840.11.39147.81 202 0.0012 <0.00006<0.0040.00020 <0.000070.00030 <0.0020.0360.00024<0.002<0.050.39未检出<2<2<2
5金广厦末梢水5.8<50.18.11 0.52 <0.020.038 0.00027 0.0035 0.0020 0.0069 23.40.1739.41.36146.20 167 0.0011 <0.000060.015 0.00013 <0.000070.00035 <0.0020.0360.00021<0.002<0.050.38未检出<2<2<2
6东方社区卫生yabo国际中心末梢水5.6<50.28.24 0.78 <0.020.062 0.0019 0.013 0.0010 0.055 25.30.21 43.71.53145.12 178 0.0012 <0.000060.0130 0.00026 <0.000070.00029 <0.0020.023<0.0001<0.002<0.050.222<2<2<2
7下陆区政府末梢水5.6<50.18.27 0.74 <0.020.056 0.0017 0.052 0.00089 0.048 26.60.20 43.71.54147.27 197 0.00097 <0.000060.0042 0.00025 <0.000070.00032 <0.0020.030.00033<0.002<0.050.75未检出<2<2<2
8下陆加压站末梢水5.6<50.18.47 0.66 <0.020.068 0.0050 0.041 0.0024 0.039 25.40.20 43.91.56146.20 211 0.0014 0.000071 0.0048 0.00031 <0.000070.00033 <0.0020.044<0.0001<0.002<0.050.98未检出<2<2<2
9开源大酒店末梢水5.6<50.18.34 0.74 <0.020.133 0.0068 0.0056 0.0017 0.14 25.60.2143.61.54147.27 173 0.0014 <0.000060.0130 0.00045 <0.000070.00031 <0.0020.032<0.0001<0.002<0.050.46未检出<2<2<2
10湖北金格实业发展有限公司动力分公司出厂水5.7<50.27.98 0.56 <0.020.113 0.00033 0.0020 0.00094 0.0088 26.30.20 46.11.58151.57 230 0.00093 <0.00006<0.0040.000072 <0.000070.00024 <0.002<0.00020.00017<0.002<0.050.28二氧化氯0.38未检出<2<2<2
11湖北金格实业发展有限公司动力分公司末梢水5.7<50.38.06 0.64 <0.020.138 0.0022 0.0028 0.00090 0.039 26.10.20 44.71.57140.82 197 0.00092 <0.00006<0.004<0.00007<0.000070.00026 <0.002<0.0002<0.0001<0.002<0.050.13 二氧化氯0.2345<2<2<2
12有色一中末梢水5.6<50.28.36 0.74 <0.020.158 0.0020 0.0091 0.0330 0.055 26.30.20 46.0 1.58151.57 174 0.0011 <0.000060.0080 0.00025 <0.000070.00026 <0.0020.0019<0.0001<0.002<0.050.20 二氧化氯0.1651<2<2<2
13开发区管委会末梢水5.8<50.38.09 0.72 <0.020.11 0.0029 0.0053 0.0015 0.092 23.1 0.1740.41.39147.27 181 0.0011 <0.00006<0.0040.00036 <0.000070.00029 <0.0020.040.00026<0.002<0.050.37未检出<2<2<2
14开发区城维公司末梢水5.8<50.58.33 0.56 <0.020.039 0.0083 0.52 0.0010 0.13 23.40.1638.41.23138.67 208 0.00092 <0.000060.0056 0.0011 <0.000070.00023 <0.0020.0380.00011<0.002<0.050.39未检出<2<2<2
15四棵卫生院末梢水5.8<50.18.24 0.64 <0.020.12 0.0051 0.0028 0.00089 0.14 23.30.18 40.81.40 149.42 175 0.0013 <0.000060.010 0.00016 <0.000070.00031 <0.0020.0350.00016<0.002<0.050.373<2<2<2
16汪仁卫生院末梢水5.8<50.38.17 0.64 <0.020.038 0.00052 0.0019 0.0010 0.011 22.40.17 38.81.33145.12 192 0.0011 <0.000060.0094 0.00024 <0.000070.00030 <0.0020.0370.00018<0.002<0.050.344<2<2<2
17十七中末梢水5.7<50.28.35 0.64 <0.020.0530.00078 0.0032 0.00092 0.010 25.80.2143.5 1.52147.272100.0010 <0.000060.0074 <0.00007<0.000070.00030 <0.0020.0340.00023<0.002<0.050.4158<2<2<2
18胡家湾公交总站末梢水5.7<50.28.33 0.56 <0.020.0540.00094 0.0055 0.00093 0.014 25.70.22 43.3 1.53140.822070.0010 <0.000060.0074 0.00012 <0.000070.00029 <0.0020.0320.00019<0.002<0.050.3895<2<2<2
19黄石yabo国际综合监督执法局末梢水5.7<50.28.07 0.64 <0.020.0410.0018 0.014 0.0012 0.036 25.60.2143.21.52146.20 1980.00089 <0.000060.0048 0.00022 <0.000070.00025 <0.0020.020.00024<0.002<0.050.37未检出<2<2<2
20民主街小学末梢水5.7<50.28.15 0.64 <0.020.035 0.00022 0.0032 0.00078 0.0024 26.50.2143.41.53148.34 214 0.00087 <0.000060.017 <0.00007<0.000070.00031 <0.0020.030.00016<0.002<0.050.4223<2<2<2
21临江社区卫生yabo国际中心末梢水5.8<50.27.87 0.60 <0.020.139 0.0040 0.0045 0.0016 0.037 35.0 0.1743.41.59151.57 214 0.00097 <0.000060.0080 0.00013 <0.000070.00024 <0.0020.00370.00022<0.002<0.050.32未检出<2<2<2
22西塞社区卫生yabo国际中心末梢水5.8<50.27.93 0.52 <0.020.13 0.0033 0.016 0.0014 0.036 31.30.15 40.11.43153.72 212 0.0010 <0.00006<0.0040.00014 <0.000070.00023 <0.0020.004<0.0001<0.002<0.050.1415<2<2<2
23黄思湾社区卫生yabo国际中心末梢水5.8<50.37.95 0.56 <0.020.14 0.0048 0.019 0.0020 0.087 33.30.1541.41.42158.02 220 0.00096 <0.00006<0.0040.00029 <0.000070.00025 <0.0020.0190.00011<0.002<0.050.294<2<2<2
24龚家巷小学末梢水5.7<50.38.16 0.64 <0.020.051 0.0017 0.011 0.0011 0.022 26.50.2143.41.54149.42 178 0.00092 <0.000060.0042 0.000094 <0.000070.00028 <0.0020.0320.00017<0.002<0.050.3938<2<2<2
25河口镇政府末梢水5.8<50.28.15 0.48 <0.020.037 0.0013 0.0028 0.0015 0.051 23.2 0.1840.21.38147.27 209 0.0011 <0.00006<0.0040.00030 <0.000070.00026 <0.0020.0330.00023<0.002<0.050.12未检出<2<2<2
26十五冶医院末梢水5.8<50.28.09 0.52 <0.020.037 0.0020 0.034 0.0015 0.020 23.80.1739.71.38142.97 184 0.00083 <0.000060.0082 0.00049 <0.000070.00029 <0.0020.0210.00028<0.002<0.050.37未检出<2<2<2
27铁山加压站末梢水5.9<50.28.10 0.56 <0.020.048 0.00087 0.0014 0.00083 0.013 25.40.1738.91.33151.57 204 0.00082 <0.00006<0.0040.000077 <0.000070.00028 <0.0020.030.00024<0.002<0.050.721<2<2<2
28铁山一中末梢水5.9<50.28.15 0.48 <0.020.10 0.0021 0.013 0.0013 0.080 24.10.1638.71.32147.27 175 0.0011 <0.000060.0080 0.00029 <0.000070.00027 <0.0020.0260.00018<0.002<0.050.59未检出<2<2<2
29数码广场末梢水5.9<50.18.09 0.48 <0.020.066 0.0018 0.0045 0.0011 0.046 22.60.1738.0 1.31149.42 168 0.00098 <0.00006<0.0040.00012 <0.000070.00028 <0.0020.030.0002<0.002<0.050.43未检出<2<2<2
30东方装饰城末梢水5.9<50.18.11 0.52 <0.020.061 0.0016 0.039 0.0018 0.030 22.10.1738.11.30 149.42 217 0.0013 0.000061 0.0091 0.00046 <0.000070.00029 <0.0020.0310.00029<0.002<0.050.39未检出<2<2<2
31网安科技末梢水5.8<50.48.21 0.64 <0.020.052 0.0097 0.017 0.0010 0.15 24.90.1839.21.17151.57 169 0.00096 0.000065 0.0056 0.00059 <0.000070.00026 <0.0020.0280.00015<0.002<0.050.32未检出<2<2<2
32湖北师范yabo国际末梢水5.9<50.18.18 0.52 <0.020.040 0.0012 0.11 0.00072 0.029 22.60.1738.61.31155.87 213 0.00087 <0.00006<0.0040.00057 <0.000070.00025 <0.0020.0320.00022<0.002<0.050.41未检出<2<2<2
33老年大学末梢水5.9<50.28.21 0.72 <0.020.059 0.0012 0.010 0.0014 0.020 23.70.1738.61.31147.27 191 0.00089 <0.000060.029 0.00022 <0.000070.00027 <0.0020.0330.00028<0.002<0.050.32未检出<2<2<2
34摩尔城末梢水5.9<50.28.06 0.40 0.086 0.041 0.0015 0.0091 0.0011 0.020 22.50.1738.77.55162.86 198 0.00097 <0.000060.025 <0.00007<0.000070.00029 <0.0020.0150.00016<0.002<0.050.39未检出<2<2<2
35中医医院末梢水5.9<50.58.16 0.52 <0.020.043 0.0021 0.038 0.0013 0.043 22.40.1737.51.27144.04 172 0.00091 <0.00006<0.0040.00034 <0.000070.00028 <0.0020.0190.00019<0.002<0.050.47未检出<2<2<2
36牛尾巴中石化末梢水5.8<50.68.12 0.64 <0.020.024 0.0028 0.0011 0.00027 0.0022 25.0 0.1739.0 1.17147.27 202 0.00079 <0.00006<0.004<0.00007<0.000070.00024 <0.0020.027<0.0001<0.002<0.050.16未检出<2<2<2
37七中末梢水5.8<50.18.12 0.64 <0.020.049 0.00079 0.0029 0.0015 0.044 22.50.1840.41.41151.57 190 0.0012 <0.00006<0.004<0.00007<0.000070.00023 <0.0020.0250.00024<0.002<0.050.52未检出<2<2<2
38艺术学校末梢水5.8<50.28.16 0.64 <0.020.037 0.00095 0.00095 0.00080 0.021 24.20.1740.11.37155.87 202 0.00095 <0.000060.0066 <0.00007<0.000070.00023 <0.0020.0350.00024<0.002<0.050.46未检出<2<2<2
39精途酒店末梢水5.9<50.17.96 0.44 <0.020.048 0.0013 0.017 0.0094 0.015 24.40.1740.0 1.33147.81 193 0.00066 <0.00006<0.0040.00039 <0.000070.00025 <0.0020.031<0.0001<0.002<0.050.16未检出<2<2<2
40王家里水厂末梢水5.6<50.18.22 0.74 <0.020.047 0.0010 0.0020 0.00080 0.025 25.0 0.2142.91.53144.04 188 0.0011 <0.000060.0086 <0.00007<0.000070.00031 <0.0020.02<0.0001<0.002<0.050.45未检出<2<2<2
41凉亭山水厂末梢水5.6<50.18.29 0.82 <0.020.049 0.00086 0.0024 0.0013 0.0074 27.0 0.20 42.71.51146.20 176 0.00071 <0.000060.0052 0.000075 <0.000070.00029 <0.0020.0170.0002<0.002<0.050.55未检出<2<2<2
42王家里水厂出厂水5.6<50.18.27 0.66 <0.020.0480.0011 0.0018 0.0011 0.018 24.90.2142.71.52 146.731780.0011 <0.000060.0042 <0.00007<0.000070.00030 <0.0020.018<0.0001<0.002<0.050.51未检出<2<2<2
43凉亭山水厂三期出厂水5.6<50.28.31 0.66 <0.020.0420.00057 0.0044 0.00092 0.010 26.50.2142.61.50 149.422100.00096 <0.00006<0.004<0.00007<0.000070.00029 <0.0020.02<0.0001<0.002<0.050.45未检出<2<2<2
44凉亭山水厂出厂水5.6<50.18.28 0.70 <0.020.0530.0063 0.0094 0.0012 0.032 26.90.20 42.51.50 149.421690.00073 <0.000060.0062 0.00022 <0.000070.00029 <0.0020.0170.00015<0.002<0.050.61未检出<2<2<2
45花湖水厂出厂水5.6<50.18.22 0.82 <0.020.031 0.00037 0.0044 0.00093 0.010 24.70.2142.91.51152.64 174 0.0013 <0.000060.013 <0.00007<0.000070.00028 <0.0020.0270.00017<0.002<0.050.72未检出<2<2<2
46花湖水厂末梢水5.6<50.48.17 0.82 0.020 0.032 0.0036 0.14 0.0010 0.051 25.10.1942.51.48155.87 205 0.0013 <0.00006<0.0040.00015 <0.000070.00028 <0.0020.0380.00016<0.002<0.050.5873<2<2<2yabo_yabo国际|正规授权 yabo_yabo网页|官方平台 yabo_yabo下载|信誉平台 yabo_yabo直播官方下载|首页 yabo_yabo注册|官网 亚搏_亚搏app下载安装|正规授权 亚搏_亚搏体育vip手|官方平台 亚搏_亚搏彩票app下载官网|信誉平台 亚搏_亚搏电竞|首页 亚搏_亚搏官网|官网 亚搏_亚搏官网app登录|首页